กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 08-08-2011
วันสิ้นสุดอบรม 10-08-2011
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม