กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 07-08-2019
วันสิ้นสุดอบรม 09-08-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม