กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.อว.
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 05-08-2019
วันสิ้นสุดอบรม 05-08-2019
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม