กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-12-2019
วันสิ้นสุดอบรม 25-12-2019
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม