กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สัมมนา ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ด้วย Data Science
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 07-01-2020
วันสิ้นสุดอบรม 07-01-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม