กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การตัดต่อวีดิโอด้วย OpenShot Video Editor
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-02-2020
วันสิ้นสุดอบรม 28-02-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม