กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-03-2020
วันสิ้นสุดอบรม 13-03-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม