กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Python Programming
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-03-2020
วันสิ้นสุดอบรม 25-03-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม