กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สัมมนา กรอบธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (สป.อว.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-06-2020
วันสิ้นสุดอบรม 30-06-2020
วิทยากร วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สถานะ เปิดอบรม