กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Python Programming
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-07-2020
วันสิ้นสุดอบรม 17-07-2020
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม