กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือด้านบริการสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัด วท
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 30-03-2012
วันสิ้นสุดอบรม 30-03-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม