กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Excel ขั้นสูงเพื่อการบริหารโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 18-06-2012
วันสิ้นสุดอบรม 20-06-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม