กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-09-2012
วันสิ้นสุดอบรม 24-09-2012
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม