กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-01-2013
วันสิ้นสุดอบรม 23-01-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม