กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ ฝบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 09-03-2011
วิทยากร นายนรินทร์ ปั้นเทียน
สถานะ เปิดอบรม