กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 20-05-2013
วันสิ้นสุดอบรม 20-05-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม