กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 22-05-2013
วันสิ้นสุดอบรม 22-05-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม