กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร จัดการแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-05-2013
วันสิ้นสุดอบรม 23-05-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม