กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-06-2013
วันสิ้นสุดอบรม 26-06-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม