กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างแบบสำรวจออนไลน์เพื่องานวิจัยด้วย LimeSurvey
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 01-07-2013
วันสิ้นสุดอบรม 03-07-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม