กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 07-08-2013
วันสิ้นสุดอบรม 09-08-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม