กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-09-2013
วันสิ้นสุดอบรม 11-09-2013
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม