กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 10-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 10-03-2011
วิทยากร นายนรินทร์ ปั้นเทียน
สถานะ เปิดอบรม