กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร iReport and Jasper Server
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-12-2013
วันสิ้นสุดอบรม 13-12-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม