กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Social Media Programming
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 19-12-2013
วันสิ้นสุดอบรม 20-12-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม