กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 05-03-2014
วันสิ้นสุดอบรม 05-03-2014
วิทยากร นายอภินันทน์ เสริมศรี
สถานะ เปิดอบรม