กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 08-04-2014
วันสิ้นสุดอบรม 10-04-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม